چــوب از اولین موادی است که بطـور طبیعــی و فـــراوان در دست بشـــر بــوده و هست .

چوب ترمـــو بااسـتفاده از روشی که توسط انجمـن ترمــو وود فنلاند بوجــود آمده ٬ تولیــد می گردد. فراینـــد شیمیایــی را که بـر روی این چوب هـا انجام می شود « تیمـار حرارتــی » می نامند . در این فرآینـــد رنگ چـوب تیـره شده و در شـرایط متغییـــر رطوبتــی، متعادل تر از چـوب نرمـال می گردد و خاصیـت عایـق حرارتــی آن بهبــود می یابد.

بعد از « تیمار حرارتــی » درصـد رطــوبت چـوب کاهـش یافتـه و در نتیجـه از قـدرت جذب رطــوبت و تبادل حرارت چـوب به شکل قابل توجهـی کاسته می شود.

هنگامی که الوارهـای چوبـی تحـت فرآینــد عمل آوری « ترمـــو » قـرار می گیرند ٬ صمغ ٬مواد مضـر و باکتــریهای آنها از بین رفته و همچنین به دلیل تجزیه سلـولـزها نسبت به حمله حشرات و بوسـیدگی مقاومت می یابد و از این رو برای کاربردهای مختلف بیرونــی و داخـلی مناسب می گردد .